Skupaj skrbimo za naše gozdove

Zavod za certifikacijo gozdov razpisuje prosto delovno mesto direktorja zavoda

Pogoji za imenovanje direktorja so da ima vsaj pet let delovnih izkušenj, univerzitetno izobrazbo gozdarske, naravoslovne ali druge ustrezne smeri, izkušnje s področja certificiranja gozdov po sistemu PEFC, aktivno obvlada slovenski in angleški jezik, je aktivno sodeloval pri pripravi Slovenske certifikacijske sheme ter ima organizacijsko sposobnost vodenja zavoda. Direktor bo imenovan za obdobje štirih let ter do polnega delovanja zavoda ne bo prejemal prihodkov. Rok za prijave je do 17.12.2014. Kandidati bodo obveščeni o izbiri ali povabljeni na razgovor do 22.12.2014. Za prijave in dodatne informacije pišite na info@pefc.si